top of page
Algemene Voorwaarden

 

ALGEMEEN

Massagepraktijk Loenen gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Massagepraktijk Loenen, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Massagepraktijk Loenen. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Massagepraktijk Loenen bevindt zich in een woonhuis op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. 

Massagepraktijk Loenen behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Massagepraktijk Loenen: Een massagepraktijk in Loenen op de Veluwe voor Sportmassage en Wellness massage, aan 7371 GJ Hoofdweg 132a, Kamer van Koophandel, nummer 74255886.

Gediplomeerd NGS Sportmasseur met licentienummer: 503859

Aangesloten bij multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatief Therapeuten)

Beroeps- en bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering  BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Cliënt: Ieder natuurlijk persoon/cliënt die met Massagepraktijk Loenen een overeenkomst is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van Behandelingen.

Behandeling(en): Een overeenkomst tussen cliënt en Massagepraktijk Loenen, waarbij tegen betaling door de Cliënt, een behandeling wordt gegeven door Massagepraktijk Loenen.

 

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelingen aangegaan met particulieren/cliënten.

Alle Behandelingen worden uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Massagepraktijk Loenen schriftelijk is bevestigd.

 

BEHANDELINGEN

Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De Behandelingen worden in overleg met de Cliënt ingepland, of Client kan deze zelf inplannen door middel van een online reserveringssysteem op de website van Massagepraktijk Loenen

Bij het maken van een afspraak ontvangt de Cliënt een afspraakbevestiging op het door de Cliënt opgegeven e-mailadres.

Voorafgaand aan de eerste Behandeling wordt er door Massagepraktijk Loenen een vragenlijst (anamnese) per e-mail aan de klant verzonden. Eventuele klachten wordt geïnventariseerd en de benodigde (medische) informatie van de Cliënt kan worden verkregen.  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid hiervan, die hij/zij verstrekt en tijdens de Behandeling. 

 

Bij wijzigingen in de situatie van de Cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Massagepraktijk Loenen door te geven. 

 

Indien de Cliënt onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of indien de Cliënt medicijnen gebruikt, dient de Cliënt degene bij wie hij/zij wordt behandeld te raadplegen of hij/zij gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

Massagepraktijk Loenen adviseert de Cliënt wanneer hij/zij een (lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.

Massagepraktijk Loenen is géén fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen.

 

Een behandeling bij Massagepraktijk Loenen is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling.

Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan Massagepraktijk Loenen afzien van het geven van een Behandeling. Zie ook contra-indicaties onder aan deze algemene voorwaarden.

Massagepraktijk Loenen geeft geen erotische of sensuele Behandelingen. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Dit zal ook gemeld worden bij de politie en er zal aangifte worden gedaan. De kosten van de (geplande) behandeling wordt wel in rekening gebracht.

 

HYGIËNE

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de Cliënt wordt verwacht dat deze vlak voor de Behandeling heeft gedoucht en schoon en fris op de afspraak verschijnt.

 

De Cliënt daarentegen kan van Massagepraktijk Loenen verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandelingen gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen indien deze groot genoeg zijn om de gehele massagetafel te bedekken.
Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
Hoewel Massagepraktijk Loenen zo goed als mogelijk de gebruikte massageolie van het lichaam van de Cliënt verwijderd is het niet uitgesloten dat na het aankleden toch wat olie op de kleding terecht komt. Massagepraktijk Loenen is hiervoor niet aansprakelijk. Advies is om bij de behandelingen "oude" kleding te dragen.

 

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die tijdens een intakegesprek of Behandeling door de Cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder de schriftelijke expliciete toestemming van de Cliënt aan derden verstrekt.

De privacyverklaring van Massagepraktijk Loenen staat vermeld op de website van Massagepraktijk Loenen.

 

ANNULERING

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak door de Cliënt kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die niet worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden voor 100% van het behandeltarief doorberekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Massagepraktijk Loenen.

Bij annulering van een geplande Behandeling door Massagepraktijk Loenen door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden, wordt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw Behandeling ingepland. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor zowel Massagepraktijk Loenen als de Cliënt.

TARIEVEN EN BETALINGEN

Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant of per pin te worden voldaan. Alle bedragen zijn incl. btw.
Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

TARIEFSWIJZIGINGEN

Massagepraktijk Loenen behoudt zich het recht te allen tijden, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

CADEAUBON 
De Cadeaubon van Massagepraktijk Loenen is geldig tot 1 jaar na uitgifte
Op Cadeaubonnen wordt geen wisselgeld terug gegeven. Voor het resterende bedrag wordt een tegoedbon uitgeschreven.
Alleen originele Cadeaubonnen van Massagepraktijk Loenen worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde Cadeaubonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Massagepraktijk Loenen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

De Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de Behandelingen van Massagepraktijk Loenen. De Behandelingen van Massagepraktijk Loenen zijn resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Massagepraktijk Loenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een Behandeling door Massagepraktijk Loenen.

 

Helaas zijn er een aantal factoren waardoor massages in zijn geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd mogen en kunnen worden.

 

Er mag absoluut geen massage gegeven worden bij:

 • Bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen;

 • Ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk;

 • Bot- en spierziektes, mogelijke beschadiging;

 • Teveel pijn of extreme vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels;

 • Besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering;

 • Koorts: Kans op verergering door toename stofwisseling ;

 •  Infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen;

 • Opgezwollen lymfeklieren;

 • Ernstige vochtophoping in de weefsels (oedeem vorming);

 • Trombose en het gebruik van bloedverdunners;

 • Zenuwklemmingen met uitstralingspijn;

 • Kanker;

 • Diabetes;

 • Neurologische ziekten;

 • Psychiatrische aandoeningen;

 • Zwangerschappen;

 • Slechte algemene gezondheid;

 • Hoge en lage bloeddruk (eerst overleg met arts)

 • Bij bepaald medicijngebruik o.a.. Antibiotica, antidepressiva, bloedverdunners, ontstekingsremmers, prednison of prednisolon en medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. (eerst overleg met arts)

 

Er mag wel gemasseerd worden maar bepaalde plekken op het lichaam moeten vermeden worden:

 • Acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling;

 • Steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar;

 • Ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding;

 • Spataderen;

 • Verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak.

 • Huidgezwellen en verdachte pigmentaties

 • Ontstekingen op bijv rug en schouders

 • Psoriasis

 • Opgezette halsklieren

 • Lokale blessures

 

Mocht u twijfelen of het voor u verstandig is om een massage te ondergaan, neem dan gerust contact op.

 

Bent u onder behandeling van een arts of slikt u medicijnen overleg altijd met uw arts of u gemasseerd mag worden.

 

Heeft u een aandoening die hier niet is vermeld dan is het verstandig eerst te overleggen met uw behandelend arts, specialist of therapeut.

 

Mocht u twijfelen of massage voor u mogelijke risico’s met zich meebrengt, neem dan contact op met uw behandelend arts of specialist.

Bij twijfel wordt u doorverwezen naar een specialist, want uw gezondheid staat voorop.

bottom of page